Oferta działalności

 

Kierownik PPK w Brzegu 

Bożena Łucyszyn

✔ Kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej.
✔ Pełniąca równocześnie funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeg.
✔ Od 2011 związana zawodowo z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu a od 2016 roku piastująca powyższe funkcje.
✔ Wykształcenie wyższe pedagogiczne rozszerzone o studia podyplomowe.
✔ Specjalista I stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz licznych szkoleń tematycznych branży pomocowej i przeciwdziałania przemocy.
✔ Koordynator  i inicjator podejmowanych działań w ramach działalności placówki.
✔ Powołuje a następnie pilotuje  i nadzoruje działaniom powołanych grup roboczych.

???? W punkcie Pomocy Kryzysowej zajmuje się organizacją, administracją jak i  koordynacją wszystkich działań placówki w tym całego zespołu specjalistów. Nadzoruje oraz czynnie uczestniczy w spotkaniach powołanych grup roboczych-w  ramach prowadzonych procedur Niebieskiej Karty- integrując tym samym działanie różnych instytucji z terenu miasta Brzeg. Reprezentuje placówkę na zewnątrz oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju Punktu Pomocy Kryzysowej jako miejsca dla każdego.

 OFERTA DZIAŁALNOŚCI

Punktu Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29a w Brzegu

2021 rok

Punkt Pomocy Kryzysowej będący w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu to miejsce, w którym mieszkańcy Brzegu oraz Gminy Olszanka (zgodnie z zawartym dotychczas porozumieniem międzygminnym) mogą skorzystać z różnych form wsparcia kryzysowego.

Kadrę w roku 2021 tworzą specjaliści pracujący w różnych dziedzinach. Placówka dysponuje specjalistyczną pomocą prawną, psychologiczną, terapeutyczną grupami wsparcia i edukacyjno-korekcyjną dla osób uwikłanych w przemoc domową oraz Szkołą dla rodziców i wychowawców.  

PSYCHOLODZY; 

Świadczą pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej, rodzinnej, trudnych przeżyć osobistych, przemocy itp. W ramach spotkań prowadzone są  spotkania indywidualne, par lub rodzinne. W/w usługi świadczą: 

 

Psycholog 

Karolina Mofina


✔ Absolwentka studiów wyższych  z zakresu psychologii  Uniwersytetu Opolskiego.
✔ Ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz pedagogiki specjalnej
✔ Aktualnie zawodowo jako  psycholog  szkolny związana z Publiczną Szkolą Podstawową nr 1 w Brzegu
✔ Posiadane kwalifikacje z zakresu EEG-Biofeedback  I i II stopnia.
✔ Certyfikowany  szkolny mentor cyber- bezpieczeństwa.
✔ Ukończone szkolenie „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży” oraz liczne szkolenia tematyczne z zakresu psychologiczno-pedagogicznego.
✔ Ukończony program wzmacniania rodziny rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców oraz  rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży.

???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu jej klientami są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. W ramach spotkań prowadzone są  spotkania indywidualne, par lub rodzinne.  

 

Psycholog

Sebastian Pluta

✔ Wykształcenie wyższe z zakresu  psychologii klinicznej Uniwersytetu Opolskiego.
✔ Ukończone Studium Pomocy Psychologicznej dla Par: I-go i II-go stopnia,
✔ Doświadczenie w pomocy dziecku krzywdzonemu,
✔ Trener i praktyk treningu zastępowania agresji (ART).
✔ Specjalista I i II stopnia przeciwdziałania przemocy w rodzinie
✔ Specjalizuje się w pracy klinicznej, depresji, nerwicy  oraz stanach lękowych
✔ Założyciel "Centrum Rozwoju i Wsparcia" w Brzegu
✔ Trener i praktyk, specjalista interwent

???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej można z jego usług skorzystać bezpłatnie. W ramach indywidualnych przyjęć ma kontakt z  dorosłymi, seniorami, jak również z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w pracy z parami, pracą z rodziną, przeciwdziałaniu przemocy, radzeniu sobie ze stresem i rozwojem osobistym. 
Ponadto wspólnie z Karoliną Czajkowska jako trener prowadzi „Grupę korekcyjno-edukacyjną dla sprawców przemocy w rodzinie” skupiając się na  redukcji nieprawidłowych zachowań, ukształtowania postawy partnerstwa i szacunku wobec drugiego człowieka. 

 

Psycholog 

Elżbieta Fąferko

✔ Ukończone studia wyższe  z zakresu psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
✔ Ponad 14-sto letnie doświadczenie w pracy z psychologii klinicznej na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Brzeskiego Centrum  Medycznego jak i wieloletnie doświadczenie  w pracy z dziećmi.
✔ Doświadczenie w terapii grupowej i indywidualnej z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych oraz wszelkiego rodzaju zaburzeń i chorób psychicznych.
✔ Doświadczenie w opiniowaniu z zakresu psychologii sądowej małoletnich na zlecenie Sądu Rejonowego w Brzegu w związku z toczącymi się sprawami prawa rodzinnego.

???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu świadczy bezpłatną pomoc skierowana do dzieci, młodzieży oraz dorosłych którzy znaleźli się w trudnej sytuacji kryzysowej, rodzinnej, trudnych przeżyć osobistych, przemocy itp.
W ramach spotkań prowadzone są  spotkania indywidualne, par lub rodzinne. 

 

Psycholog

Urszula Feilert

✔ Wykształcenie wyższe z zakresu psychologii klinicznej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej
✔ Na co dzień pracująca z młodzieżą jako psycholog przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie (MOW), w którym prowadzi dla uczniów i wychowanków zajęcia indywidualne oraz grupowe (rozwijające umiejętność uczenia się oraz wzmacniające kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami relaksacji).
✔ W czasie pracy realizująca programy własne: Grywalizacja, Twórczość metodą na lęk
✔ Ukończyła liczne formy rozwijające tj. kursy, szkolenia oraz konferencje z zakresu pracy w systemie edukacji o różnorodnej tematyce skierowanej zarówno na pracę z dziećmi jak i rodzicami.
✔ Terapeuta I i II Stopnia EEG Biofeedback.
✔ Trener Szkoły dla rodziców i wychowawców.
✔ Wielokrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia zawodowe w tym min. ze strony dyrektora ZSRS w Oławie i Starosty Oławskiego
✔ Jest jednym ze współautorów portalu Niedostosowani.pl , gdzie jako praktyk umieszcza artykuły dotyczące różnej problematyki psychologicznej


???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej udziela bezpłatnych porad osobom indywidualnym oraz rodzinom. W czasie swojej pracy min. z dziećmi i młodzieżą wdraża i wykorzystuje bardzo często metody aktywne i narzędzia diagnostyczne (w tym autorskie opracowane karty pracy z klientem) oraz korzysta z pomocy terapeutycznych tj. laleczki Goki, gry czy opowiadania. Z prowadzonych spotkań niejednokrotnie sporządza opinie psychologiczne na temat postępów w budowaniu relacji rodzinnych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Brzegu w związku z toczącymi się sprawami prawa rodzinnego.

 

 

Psycholog

Justyna Sierakowska

✔ Magister pedagogiki resocjalizacyjnej oraz psychologii.

✔ Czynny psycholog posiadający doświadczenie w prowadzeniu  terapii indywidualnej oraz zajęć grupowych.

✔ W stałym kontakcie z dziećmi i młodzieżą zawodowo związana z Publiczna Szkołą Podstawową nr 3   jako psycholog szkolny

✔ Doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej,

✔ Członek grup roboczych w rodzinach objętych procedurą „Niebieskiej Karty”,

✔ Ukończone liczne szkolenia w czasie których uzyskała kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi.


???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej w czasie pracy indywidualnej podejmuje działania mające na celu przywrócenie stanu równowagi u osób czy rodzin znajdujących się w kryzysie. Jej klientami są osoby często dotknięte depresją czy nerwicą. Specjalizuje się w działaniach interwencyjnych wymagających udzielenia pierwszej pomocy emocjonalnej. Posiada również doświadczenie w pracy z uzależnieniami behawioralnymi.

 

Ponadto wspólnie z Anną Kotarą powadzi „Grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”. W ramach grupowych spotkań każda osoba, która czyje się krzywdzona przez osobę bliską poszukująca wsparcia może skorzystać z pomocy. Uczestnicy maja możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi. Spotkania dają też możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami zmniejszając poczucie osamotnienia i wyobcowania.

 

 

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz
psychoterapeuta w trakcie szkolenia
 

Tomasz Jarczok

✔ Posiada wykształcenie wyższe  pedagogiczne
✔ Ukończone szkolenie i nabyte uprawnienia do prowadzenia  programu profilaktyki selektywnej : „Fred Goes Net”, którego adresatami  są młode osoby w wieku 14-21 lat, używające substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy
✔ Uczestnik szkolenia kompetencyjnego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
✔Doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych min. tj. akademia młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych
✔Posiada kwalifikacje w zakresie samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy
✔Prywatnie miłośnik zwierząt, górskich wędrówek i fan piłki nożnej

???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej udziela bezpłatnych porad i pomocy osobom borykającym się z problemem uzależnienia. Jego klientami są osoby dorosłe oraz młodzież. W swojej pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem wykorzystuje  dialog motywujący w celu oddziaływania na rozmówcę by wzmocnić  jego efektywne zaangażowanie, których następstwem  jest wprowadzenie istotnych zmian w życiu 

 

Specjalista psychoterapii uzależnień

Ks. Marcin Marsollek

✔ Wykształcenie wyższe teologiczne
✔ Studia doktoranckie „Nauki o rodzinie” na Uniwersytecie Opolskim oraz studia doktoranckie z Filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
✔ Studia podyplomowe „Poradnictwa psychologicznego i psychoterapii dla duchowieństwa” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
✔ Certyfikowany Specjalista psychoterapii uzależnień
✔ Absolwent Szkoły Psychoterapii Integracyjnej przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie
✔ Ukończone Studium Terapii Rodzin przy Dolnośląskim Centrum Psychoterapii
✔ Ukończona Szkoła Trenerów Umiejętności Psychospołecznych Instytutu Psychoterapii i Edukacji „Integra”oraz Szkoła Trenerów Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych „TOT” w Lublinie
✔ Superwizor w dziedzinie uzależnień – uprawniony do prowadzenia Superewizji klinicznej dla celów szkoleniowych
✔ Trener umiejętności psychospołecznych oraz treningu interpersonalnego PTP
✔ Wieloletni kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Opolu
✔ Wykładowca Uniwersytetu Opolskiego
✔ Psychoterapeuta Fundacji „Ochrony Życia”
✔ Uczestnik licznych szkoleń z zakresu pomocowego, interwencyjnego i kryzysowego.


???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej udziela bezpłatnych porad osobom borykającym się z problemem uzależnienia. Jego klientami są głównie osoby dorosłe. Zajmuje się ludzkimi kryzysami wykorzystując w swojej pracy umiejętności terapeutyczne niezbędne w procesie zmiany. Wspiera i pomaga osobom zagubionym, odwołując się także do paradygmatu wiary katolickiej.

 

Terapeuta

Michał Kwiatkowski

✔ Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach; psychologia oraz pedagogika
✔ Ukończone studia podyplomowe na kierunkach; terapia pedagogiczna, gerontologia społeczna, organizacja i zarządzenie w pomocy społecznej
✔ Specjalista I i II stopnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
✔ Mediator – ze specjalizacją mediacji rodzinnych
✔ Ukończone liczne szkolenia w tym specjalistyczne z zakresu interwencji kryzysowej.
✔ Kurator społeczny Sądu Rejonowego w Brzegu
✔ Psycholog Punktu Konsultacyjnego w Gminie Lubsza, psycholog mobilny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oławie oraz psycholog Domu Dziecka w Skorogoszczy
✔ Prowadzi organizację pozarządową Fundację „Centrum Aktywnego Wsparcia” specjalizują się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wdrażaniem projektów społecznych w środowisku lokalnym
✔ Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzegu


???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej zatrudniony na stanowisku terapeuty  udziela poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą problemy opiekuńczo – wychowawcze min. mającą problemy z nauką, skonfliktowaną z prawem, często sięgającą po używki. 
Wykorzystując swoje doświadczenie jak i kwalifikacje udziela wsparcia osobom doświadczającym oraz stosującym  przemoc domową. Jego klientami są  osoby dorosłe, dzieci jak i całe rodziny.
Ponadto w  ramach zakresu czynności służbowych zajmuje się bieżącą pracą administracyjną oraz zastępuje także Kierownika placówki.

PORADNICTWO PRAWNE

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zapewnia również swoim klientom możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię Prawną Pana Przemysława Sandurskiego oraz Pani Adwokat Marianny Rosińskiej. Świadczone jest poradnictwo prawne w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego jak i dla osób doświadczających przemocy. Klienci mogą liczyć na pomoc w opracowywaniu pism urzędowych, pozwów, zażaleń, skarg do różnych instytucji.

 

Radca prawny

Przemysław Sandurski

✔ Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim
✔ Od 2012 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu.
✔ Prowadzi w Brzegu własną kancelarie prawną.
✔ Doświadczenie zawodowe zdobywał min. przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu oraz świadcząc pracę w Kancelarii Radcy Prawnego.


???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu wykorzystuje posiadane wieloletnie doświadczenie w udzielaniu  min. kompleksowej pomocy z zakresu prawa-cywilnego, karnego, rodzinnego , prawa pracy jak i opracowywaniu pism procesowych obsługując bezpłatnie naszych klientów.

 

Adwokat 

Marianna Rosińska

✔ Posiada wykształcenie wyższe zdobyte na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

✔ Od 2015 roku wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Opolu. Prowadząca w Brzegu własną kancelarie adwokacką.

✔ W czasie swojego rozwoju zawodowego zdobyła praktyczne doświadczenie min.  w Sądzie Rejonowym w Brzegu, Sądzie Okręgowym w Opolu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu.


???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu bezpłatnie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, karnego, spadkowego, rodzinnego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz szeroko pojętego prawa administracyjnego.

 

Jolanta Gajek

✔ Zdobyte wykształcenie wyższe – pedagogiczne.
✔ Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie udzielania poradnictwa rodzinnego.
✔ Ukończone szkolenia z zakresu interwencji kryzysowych oraz w zakresie pomocowym.
✔ Ukończony program rozwoju osobistego oraz pracy z klientami wymagającymi szczególnej atencji.
✔ Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu. 
✔ Wieloletni pracownik Sądu Rodzinnego w Brzegu.


???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej  udzielając bezpłatnych porad korzysta z doświadczenia zawodowego oraz znajomości problemu. Wiedza ta pozwala klientom uzyskać niezbędne informacje na temat aktualnie obowiązujących druków, opłat, zaświadczeń obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Brzegu. Służy również pomocą w konstruowaniu różnego rodzaju pism urzędowych.

GRUPA WSPARCIA

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Prowadzona przez wykwalifikowane i kompetentne osoby do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc domową. Ma charakter otwarty a spotkania odbywać się będą cyklicznie jeden raz  tygodniu.

Grupę prowadzić będą w/w Justyna Sierakowska oraz Anna Kotara. 

 

Psycholog

Justyna Sierakowska

 

 

Prowadząca "Grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy" 

Anna Kotara

✔ Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej
✔ Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji w pomocy społecznej oraz holistycznego zarządzania kapitałem ludzkim
✔ Certyfikowany specjalista I i II stopnia  z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w tym Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
✔ Doświadczenie w pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jak i w pracy z osobami stosującymi przemoc przebywającymi w Areszcie Śledczym
✔ Ukończone szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych,
✔ Ukończone szkolenie z zakresu Pedagogiki Montessori, która stawia w centralnym punkcie dziecko i jego rozwój w najkorzystniejszych wychowawczo warunkach.
✔ Ukończone studium z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych.


???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej wspólnie z Justyną Sierakowską  powadzi „Grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”, której celem jest zwalczanie bezradności osób poprzez ich  wzmocnienie oraz zwiększenie świadomości o przysługujących prawach. W czasie spotkań budowany jest wzrost poczucia własnej wartości  i kompetencji społecznych. Uczestnicy mają możliwość wymiany pomiędzy sobą  informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy w celu zmiany swojej sytuacji życiowej.

 GRUPA KOREKCYJNO-EDUKACYJNA

DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Prowadzona, przez w/w Sebastiana Plutę posiadającego wieloletnie doświadczenie w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz Karolinę Czajkowską

 

Psycholog 

Sebastian Pluta

 

Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Karolina Czajkowska

✔ Wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki pracy socjalnej.
✔ Zawodowo związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu jako starszy specjalista pracy socjalnej
✔ Od 2015 roku posiada uprawnienia trenera programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemocy,
✔ Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Brzeg,
✔ Ukończone liczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w tym Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie I i II stopnia, którego efektem było uzyskanie kwalifikacji specjalisty.
✔ Posiada doświadczenie w pracy z rodziną wieloproblemową- w tym z  osobami doświadczającymi jak i stosującymi przemoc w rodzinie.


???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej wykorzystując własne umiejętności interpersonalne pracuje z osobami borykającymi się ze zjawiskiem przemocy. Jej klientami  są osoby doświadczające, świadkowie jak i stosujące przemoc w rodzinie. Posiada kompetencje  w zakresie dokonywania analizy i oceny  przyczyn tego zjawiska.
Ponadto wspólnie z Sebastianem Plutą prowadzi „Grupę korekcyjno-edukacyjną dla sprawców przemocy w rodzinie”. W czasie grupowych spotkań  podejmowane są działania modelujące postawy wolne od agresji i przemocy oraz rozwijane są  umiejętności właściwego posługiwania się językiem emocji

 SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Jej głównym celem jest  wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.         

To to cykl 10 spotkań odbywających się cyklicznie raz w tygodniu. Każde spotkanie to 4 godziny dydaktyczne. Osobami  prowadzącymi są:

 

Prowadząca "Szkołę dla rodziców i wychowawców"

Anna Nowacka

✔ Wykształcenie wyższe  na kierunku pedagogika o specjalizacji animacja i zarzadzanie kulturą
✔ Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej
✔ Obecnie zawodowo  związana z Publiczna Szkołą Podstawową w Łosiowie jako  nauczyciel języka polskiego i wychowawca
✔ Przez wiele lat kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Brzegu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
✔ Posiadająca doświadczenie  w współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako przeprowadzająca wywiady środowiskowe
✔ Certyfikowany realizator "Szkoły dla rodziców i wychowawców"
✔ Prywatnie matka 3 dzieci, miłośniczka muzyki, literatury i teatru


???? W Puncie Pomocy Kryzysowej wspólnie z Martą Habrych prowadzi grupowe zajęcia dla rodziców  których celem  jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

 

Prowadząca "Szkołę dla rodziców i wychowawców"

Marta Habrych


✔ Wykształcenie wyższe jako pedagog na kierunku andragogika Uniwersytetu Wrocławskiego.
✔ Od roku 2014 zawodowo związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  gdzie w ramach asysty rodzinnej współpracowała z rodzinami wieloproblwemowycmi. Obecnie od roku 2020 pełniąca funkcję konsultanta ds. polityki senioralnej  przy Brzeskim Centrum Seniora
✔ Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, jako wychowawca kolonijny i świetlicowy, pedagog szkolny oraz jako edukator z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.
✔ Ukończone Studium Terapii Rodzin przy Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu  w czasie którego uzyskała kwalifikacje terapeuty rodzinnego
✔ Certyfikowany realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" z uprawnieniami do prowadzenia zajęć podnoszących kompetencje wychowawcze dedykowane rodzicom i wychowawcom
✔ Ukończone liczne szkolenia dotyczące efektywnego wsparcia rodziny, osób dorosłych i dzieci min. terapia systemowa rodzin-praca z rodziną dysfunkcyjną
✔ Prywatnie mama dwójki nastolatków


???? W Punkcie Pomocy Kryzysowej  wspólnie a Anną Nowacką prowadzi „Szkołę dla rodziców wychowawców”. Są  to zajęcia grupowe w formie warsztatów wpierających rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. W ramach spotkań  uczestnicy mają możliwość wymienić  własne doświadczenia,  nauczyć się   umiejętności lepszego porozumiewania się oraz wzbogacają swój warsztat wychowawczy o nowe metody pracy z dzieckiem. Udział w szkole  jest bezpłatny

O Nas

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

  • psychologicznym
  • terapeutycznym
  • socjalno-prawnym
  • pedagogicznym
  • uzależnień

Skontaktuj się z nami

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29a
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

tel. 77 416 05 06
tel. 77 400 80 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PPK w Brzegu:

Poniedziałek- Piątek: 8:00- 16:00

Joomla Templates by MightyJoomla