• slider img 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych...

Przejdź do strony →

Dzienny Dom Pomocy

Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej...

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w ...

Przejdź do strony →

Klub młodzieżowy

Klub Młodzieżowy

Podejmując inicjatywę prowadzenia miejsca spotkań dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej jakim jestem Klub Młodzieżowy stworzyliśmy miejsce, dla tych osób, które nie potrafią bądź nie chcą korzystać z ofert na spędzanie swojego wolnego czasu dostępnych w naszym rodzimym mieście. Klub to miejsca gdzie dzięki formule otwartej, młody człowiek nie będzie odczuwa presji zapisu na zajęcia, bądź ustawicznego uczestniczenia w nich. Zajęcia w klubie celu wyposażyć uczestników w odpowiednie narzędzia do radzenia sobie z przeciwnościami losu, własnymi słabościami
i kryzysami. Nasza oferta zawiera także dostęp do pomocy edukacyjnej i terapeutycznej.

 

 

Jak wygląda rekrutacja?

Dzieci w wieku od 9-13 lat do świetlicy przyjmowane będą na podstawie skierowania, zgody rodzica bądź opiekuna prawnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada już bazę osób uczestniczących w zajęciach w minionych latach. Rekrutacja w miarę potrzeb zostanie także przeprowadzona przez współpracę z pracownikami socjalnemu mops, kuratorami, nauczycielami / pedagogami szkolnymi
i wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz dzieci.
 

 

Co robimy?

Młodzież chętnie spędza swój wolny czas na takich aktywnościach jak paintball, kręgle, wyjazdy do kina, noc muzeum lub inne edukacyjne wycieczki. Dzięki działalności Klubu, młodzi mają i otrzymują taką możliwość.
Realizujemy również warsztaty, dyskusje i pogadanki na tematy związane z profilaktyką zdrowotną, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, bezpiecznym życiem seksualnym itp. Dla wielu podopiecznych Klub jest po prostu miejscem na spędzenia wolnego czasu. Przychodząc na zajęcia młodzi ludzie nie odczuwają presji, mogą w każdej chwili opuścić sale. Nie są rozliczeni z obecności, nie muszą tłumaczyć się z nieobecności. Chcemy aby nasi pedagodzy byli nadal partnerami dla młodych, z którymi mogą oni szczerze rozmawiać. Zajęcia na Klubie Młodzieżowym prowadzone są w atmosferze serdeczności, wzajemnego szacunku, który pozwoli młodzieży wykształcić prawidłowe poczucie własnej wartości. Klub wyznacza dla młodzieży nowe horyzonty działania, nowy sposób na spędzenie przez nich swojego wolnego czasu.
 

Media o nas

Działania na rzecz dzieci i młodzieży w PPK Brzeg

W Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu od marca 2014 roku dział Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza z elementami socjoterapii dla dzieci ze szkół podstawowych oraz Klub Młodzieżowy dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Brzeg.

Czytaj dalej...

Poczęstunek Wielkanocny w Świetlicy PPK Brzeg

Jak co roku, już od wielu lat w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu działa Świetlica opiekuńczo – wychowawcza z elementami socjoterapii. Dzieci bezpłatnie korzystają z wielu ciekawych, atrakcyjnych zajęć pod okiem wyspecjalizowanej kadry opiekuńczo – wychowawczej.

Czytaj dalej...

Podsumowanie działalności Świetlicy i Klubu Młodzieżowego w PPK Brzeg

Zakończono już działalność Klubu Młodzieżowego i Świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z elementami socjoterapii działającej w 2014 roku przy Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu.

Czytaj dalej...

Spotkanie pedagogów brzeskich szkół w PPK Brzeg

Wszystkim brzeskim pedagogom dobrze znany jest problem przemocy oraz problem, z którym na co dzień musimy mierzyć się w brzeskich placówkach edukacyjnych, czyli sięganie po narkotyki przez dzieci i młodzież. To właśnie z tą problematyką związane było spotkanie w dniu 18 listopada 2014 roku wszystkich pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Brzeg w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu.

Czytaj dalej...

Spotkanie pedagogów brzeskich szkół w PPK Brzeg

Wszystkim brzeskim pedagogom dobrze znany jest problem przemocy oraz problem, z którym na co dzień musimy mierzyć się w brzeskich placówkach edukacyjnych, czyli sięganie po narkotyki przez dzieci i młodzież. To właśnie z tą problematyką związane było spotkanie w dniu 18 listopada 2014 roku wszystkich pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Brzeg w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu.

Czytaj dalej...

 

 

O Nas

Punkt Pomocy Kryzysowej będący w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to miejsce w którym mieszkańcy miasta Brzeg oraz Gminy Olszanka mogą skorzystać z różnych form wsparcia kryzysowego.

Spotkania ze wszystkimi specjalistami odbywają się w ustalonych grafikiem terminach, w pomieszczeniach znajdujących się na parterze Punktu Pomocy Kryzysowej, który mieści się przy ul. Piastowskiej 29a (w podwórku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu). Kierownik PPK urzęduje na I piętrze.

W ramach działalności PPK przeprowadzane są bezpłatnie testy na obecność alkoholu, marihuany i amfetaminy. Wykonanie testu wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody osoby badanej na jego przeprowadzenie a w przypadku osoby niepełnoletniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

         Kadrę specjalistów obecnie tworzy 13 osób, pracujących w różnych dziedzinach kanonu pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalno-prawnej i uzależnień.

Są nimi:

Terapeutki Pani Danuta Czuchrowska i Pani Ewa Plebanek prowadzące Grupę wsparcia dla osób współuzależnionych, dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym i narkomanii. Spotkania odbywają się regularnie w każdy czwartek w godzinach 16:00-17:30. Łącznie 6 godzin miesięcznie.

Terapeuta Pan Michał Kwiatkowski pracuje min. z młodzieżą z  problemami opiekuńczo - wychowawczymi, nie realizującą obowiązku szkolnego, mającą nadzór kuratora, skonfliktowaną z prawem, często sięgającą po używki typu: narkotyki, alkohol, tytoń, dopalacze, leki oraz osobami dorosłymi dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie. W/w dostępny jest codziennie w dni robocze w godzinach 13:45-15:45.

Psychologowie - Pani Urszula Feilert, Sebastian Pluta i Karolina Mofina świadczą pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej, trudnych przeżyć osobistych. W ramach spotkań prowadzone są terapie indywidualne, rodzinne oraz terapie par. Każdy z psychologów świadczy dla PPK pracę w wymiarze 14 godzin miesięcznie.

Instruktorzy terapii uzależnień Pani Tomasz Jarczok i Paweł Andrzejuk pracują z osobami, które borykają się z problemem różnego rodzaju uzależnień. Klientami w/w są osoby dorosłe oraz młodzież. Instruktorzy dostępni są w każdy wtorek miesiąca. Pani Dorota Guszpit w ciągu miesiąca realizuje 24 godziny przyjęć natomiast Pan Paweł Andrzejuk dostępny jest w wymiarze 15 godzin.

Pedagodzy  - Pani Beata Cieślik i Pani Anna Malawska wspierają i wspomagają osoby oraz  rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą, kryzysem rodzinnym, konfliktami rodzinnymi.  W/w świadczą pomoc w czwartki w wymiarze 8 godzin miesięcznie zgodnie z ustalonym grafikiem.

Prawnicy - Pani Marianna RosińskaPan Przemysław Sandurski udzielają wsparcia w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego jak i dla osób doświadczających przemocy. Służą pomocą w opracowywaniu pism urzędowych, pozwów, zażaleń, skarg do różnego typu instytucji.

Dodatkowym wsparciem w zakresie udzielania powyższych porad prawnych  służy również  Pani Jolanta Gajek, która pomimo posiadanej specjalizacji pedagogicznej do pracy z klientami PPK wykorzystuje własne doświadczenie zawodowe z racji wieloletniej pracy w Sądzie. Jej doświadczenie pozwala klientom uzyskać niezbędne i szybkie informacje na temat aktualnie obowiązujących druków, opłat oraz obowiązujących zaświadczeń.

 

 

 

Pomoc dla ofiar

 

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub
dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

— współmałżonkowie
— partnerzy w związkach nieformalnych
— dzieci
— osoby starsze
— osoby niepełnosprawne
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:
— bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie...

Przemoc psychiczna:
— wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie
i ograniczanie kontaktu z bliskimi...

Przemoc seksualna:
— wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi...

Inny rodzaj zachowań:
— zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych...
— niszczenie rzeczy osobistych
— demolowanie mieszkania
— wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie
— pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
— zmuszanie do picia alkoholu
— zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich
jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:
— Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112,
— prokuraturę.
Policjant ma obowiązek:
zapewnienia bezpieczeństwa (art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji — policjanci, wykonując
czynności,
mają prawo zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego);
przekazania informacji o interweniujących policjantach (stopień, imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny
policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełnią służbę);
przekazania, na wniosek sądu lub prokuratury, dokumentacji policyjnej jako dowodów w postępowaniu;
uczestniczenia, na wniosek sądu, jako świadkowie w sprawie karnej.

Prokurator w toku postępowania przygotowawczego ma prawo do:
oddania podejrzanego pod dozór Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym;
oddania podejrzanego pod dozór Policji zamiast zastosowania tymczasowego aresztowania, pod warunkiem, że
oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu;
nakazania podejrzanemu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym — jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej
osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:
— znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny — art. 207 k.k.;
— uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób — art. 217 k.k. (ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego);
— pozbawienie człowieka wolności — art. 189 k.k.;
— grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba
wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona — art. 190 k.k. (ścigane na wniosek
pokrzywdzonego);
— wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie — art. 190a § 1 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);
— stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu — art. 191 k.k.;
— utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody — art. 191a k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);
— doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności — art. 197 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego); 

UWAGA! Przestępstwo to popełnia również
małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka!

— spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy,
zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie
zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała — art. 156 k.k.;
— spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym jest
osoba najbliższa — art. 157 § 1 i 2 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);
— uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) — art. 209 k.k.
(ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego właściwego organu);
— kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej — art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);
— niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku — art. 288 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);
— porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny — art. 210 k.k.;
— uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru — art. 211 k.k.;
— obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania — art. 200 k.k.;
— rozpijanie małoletniego, przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego spożycia, lub nakłanianie go do spożycia takiego napoju — art. 208 k.k.

Masz też prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez
osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

PAMIĘTAJ!!!
Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej.

Jeżeli jednak zaufasz jego deklaracjom o zmianie zachowania wobec Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz się wycofać,
pamiętaj, że złożone przez Ciebie dotychczas zeznania nie będą mogły być wykorzystane przez prawne instytucje
działające po to, aby Ci pomóc. Dlatego zanim podejmiesz taką decyzję, zastanów się i skonsultuj ją
z psychologiem, terapeutą lub inną osobą pomagającą ofiarom przemocy w rodzinie

O Nas

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

  • psychologicznym
  • terapeutycznym
  • socjalno-prawnym
  • pedagogicznym
  • uzależnień

Skontaktuj się z nami

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29a
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

tel. 77 416 05 06
tel. 77 400 80 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PPK w Brzegu:

Poniedziałek- Piątek: 8:00- 16:00

Joomla Templates by MightyJoomla